Política de Privadesa

ESPONSABLE DEL TRACTAMENT

BALLABRIGA NAT SLU c/ Sitges 5, 08001, Barcelona

Email: rgpd@ovellanegra.net

Contacte Delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat: rgpd@ovellanegra.net

PER QUÈ I PER A QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A continuació, es detallen les diferents finalitats de tractament per part de l’Empresa:

FINALITAT DEL TRACTAMENT 

Són necessaris per a la signatura del contracte o la prestació del servei que ens sol·licita.

Tractarem les seves dades per informar-lo sobre la contractació de productes i serveis de l’Empresa, per a la seva contractació, així com per mantenir i complir el contracte. Per complir el contracte, podrem acudir a fonts d’informació obertes, com ara diaris i butlletins oficials, registres públics, resolucions de les Administracions Públiques, guies telefòniques, llistes de persones pertanyents a col·legis professionals, llistes oficials per a la prevenció del frau, xarxes socials i Internet.

Tractaments realitzats pel seu consentiment.

Sempre que hagi prestat el seu consentiment a través del quadre habilitat a l’efecte en el formulari que posaríem a la seva disposició.

Desenvolupament d’accions comercials:

 • Tractarem les seves dades per al desenvolupament d’accions comercials, tant generals com personalitzades, per oferir-li productes i/o serveis diferents dels que tingués contractats amb l’Empresa, felicitar-lo en dates assenyalades, incloure’l en programes de fidelització i participar en sortejos organitzats per l’Empresa. Aquestes accions comercials podran ser per qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics (correu electrònic, fax, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.). Aquesta autorització existirà fins i tot un cop acabada la seva relació amb l’Empresa. 
 • Tractarem les seves dades per al desenvolupament d’accions comercials, tant generals com personalitzades, per oferir-li productes i/o serveis de l’Empresa, empreses col·laboradores i/o participades. Aquestes accions comercials podran ser per qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics (correu electrònic, fax, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.). Aquesta autorització existirà fins i tot un cop acabada la seva relació amb l’Empresa. Les empreses col·laboradores i/o participades sobre les quals podran versar les accions comercials pertanyen als sectors relacionats amb l’Empresa.

Comunicació de dades:

 • Comunicarem les seves dades a empreses del Grup, així com a empreses col·laboradores i/o participades per l’Empresa (a títol d’exemple, entitats asseguradores), per al desenvolupament d’accions comercials per part d’aquestes, tant generals com personalitzades, sobre els seus productes i serveis. Aquestes accions comercials podran ser per qualsevol mitjà, tant físics com telemàtics (correu electrònic, fax, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.). Podrà accedir al llistat complet de societats a les quals comunicarem les seves dades sol·licitant-ho a rgpd@ovellanegra.net 
 • En cas que vostè no autoritzi el tractament de les seves dades per a les anteriors finalitats, això no afectarà al manteniment o compliment de la relació contractual que manté amb l’Empresa.

Tractaments realitzats per interès legítim 

 • Tractarem les seves dades per al desenvolupament d’accions comercials, tant generals com personalitzades, per oferir-li productes o serveis de l’Empresa similars als que ja tingui contractats. Les accions comercials podran ser per qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics (correu electrònic, fax, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc). Per poder oferir-li productes i serveis personalitzats, només utilitzarem les dades que tinguem de Vostè de l’últim any. 
 • Tractarem les seves dades per a realitzar observacions i recomanar-li productes i serveis de l’Empresa. En concret, tractarem els moviments transaccionals dels productes i/o serveis que Vostè tingui contractats amb l’Empresa. Consultarem la informació que tinguem per la gestió dels serveis que li prestem o dels productes que hagi contractat o mantingui contractats en l’últim any. Només podrem consultar la informació procedent d’empreses que facilitin informació, si Vostè ens dóna el seu consentiment a través del quadre corresponent del qüestionari. 
 • Mitjançant els dos (2) tractaments anteriors, l’Empresa persegueix l’interès legítim d’oferir-li els productes i serveis que millor s’adaptin a les seves característiques personals, així com a millors condicions en productes o serveis que hagi contractat, o que pugui contractar en el futur. 
 • Gravarem la seva veu i/o la seva imatge i conservarem la conversa telefònica i/o vídeo, quan ho indiquem de forma expressa. Els interessos legítims de l’Empresa són mantenir la qualitat del servei i utilitzar les gravacions com a prova en judici i fora d’ell, en cas necessari. 
 • Comunicarem les seves dades a altres empreses del Grup i tercers empreses participades i/o empreses col·laboradores (a títol d’exemple, entitats asseguradores), en cas que Vostè, en qualitat de client de l’Empresa, dugui a terme la contractació d’alguns dels productes i/o serveis d’aquestes entitats que són comercialitzats per l’Empresa. En aquest cas, la cessió afectarà únicament a un nombre limitat de dades merament identificatives que l’Empresa disposa sobre la seva persona, en concret, els estrictament necessaris per a la celebració del contracte. Es pretén amb això simplificar i agilitar la contractació a través de l’Empresa dels productes que aquest comercialitza d’altres empreses del Grup o de tercers empreses, atesa la seva condició de client de l’Empresa. Podrà accedir al llistat complet de societats a les quals comunicarem les seves dades sol·licitant-ho a rgpd@ovellanegra.net 
 • Podrà sol·licitar l’oposició a qualsevol dels tractaments anteriors basats en l’interès legítim. Per això, s’ha de dirigir a rgpd@ovellanegra.net

Tractaments realitzats per al compliment d’una obligació legal 

 • Tractarem les seves dades per a activitats de l’Empresa o la concessió de la qual es sol·licita o ens pogués sol·licitar en un futur. 
 • Tractarem les seves dades per complir les obligacions legals i fiscals que resultin aplicables.

 

COM OBTENIM LES SEVES DADES? 

L’Empresa obté les seves dades per les següents fonts: 

La informació que Vostè ens facilita quan contracta i manté productes i/o serveis amb nosaltres, tant de forma directa com indirecta. 

Alguns exemples són: 

 • a través de consultes, transaccions, operacions o sol·licituds de contractes, serveis.
 • Fonts d’informació obertes, com ara diaris i butlletins oficials, registres públics, resolucions de les Administracions Públiques, guies telefòniques, llistes de persones pertanyents a col·legis professionals, xarxes socials i Internet, i tercers empreses a les quals Vostè hagi prestat el seu consentiment per a la cessió de les seves dades a l’Empresa. 

En particular, les dades que tractarem inclouen les següents categories: 

DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES? 

Tractarem les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides. Si cancel·la tots els contractes, vostè podrà Mantenir el consentiment per a desenvolupar accions comercials: tractarem les seves dades per a les accions comercials que hagi consentit. Revocar el consentiment per a desenvolupar accions comercials: cancel·larem les seves dades mitjançant el bloqueig de les mateixes. Amb aquest bloqueig, l’Empresa no tindrà accés a les seves dades i només les tractarà per a la seva posada a disposició a les Administracions Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal, per a l’atenció de les possibles responsabilitats relacionades amb el tractament de les dades, en particular per a l’exercici i defensa de reclamacions davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Conservarem les seves dades bloquejades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables o, si s’escau, en les relacions contractuals mantenides amb l’Empresa, procedint a la supressió física de les seves dades un cop transcorreguts aquests terminis.

 

QUI REBRÀ LES SEVES DADES?

Comunicarem les seves dades personals a:

 1. Empreses del Grup amb aquestes finalitats:

Desenvolupar accions comercials de productes i serveis tant generals com personalitzats. Contractar productes o serveis. Complir obligacions legals.

Podrà accedir al llistat complet de societats a les quals comunicarem les seves dades sol·licitant-ho a rgpd@ovellanegra.net

 1. Organismes Públics, Agència Tributària, Jutges i Tribunals i, en general, Autoritats competents, quan l’Empresa tingui l’obligació legal de facilitar-los.
 2. Empreses col·laboradores i/o participades pel Grup

Desenvolupar accions comercials de productes i serveis tant generals com personalitzades. Contractar productes i/o serveis d’aquestes entitats.

Podrà accedir al llistat complet de societats a les quals comunicarem les seves dades sol·licitant-ho a rgpd@ovellanegra.net

 1. A banda de les anteriors comunicacions de dades, l’Empresa compta amb la col·laboració d’uns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten les referides dades en nom i per compte de l’Empresa com a conseqüència de la seva prestació de serveis.

L’Empresa segueix uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis amb la finalitat de complir amb les seves obligacions en matèria de protecció de dades i es compromet a subscriure amb ells el corresponent contracte de tractament de dades mitjançant el qual els imposarà, entre d’altres, les següents obligacions: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades: tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament a les instruccions documentades de l’Empresa: i suprimir o tornar les dades a l’Empresa un cop finalitzi la prestació dels serveis.

En concret, l’Empresa contractarà la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que exerceixen la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitatiu, en els serveis i activitats relacionades amb l’Empresa.

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, portabilitat, rectificació, supressió, limitació i oposició a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat. Així mateix, vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat.

 

PER EXERCIR ELS REFERITS DRETS, HA DE DIRIGIR-SE A: 

BALLABRIGA NAT SLU c/ Sitges 5, 08001, Barcelona

Email: rgpd@ovellanegra.net

 

DEVANT QUI POT EXERCITAR LES SEVES RECLAMACIONS?

Vostè podrà dirigir-se sempre al Delegat de Protecció de Dades de l’Empresa

També podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si està en desacord amb la resposta que hagi rebut de l’Empresa. Disposa de la informació necessària a la seva web: www.agpd.es